De falska profeternas dröm om en världsregering – Hans Joachim Schellnhuber

Schellnhuber

Hans Joachim Schellnhuber

“While the borders of nation states have become almost irrelevant to global economic players (for instance) after the end of the Cold War, human and natural rights are still confined and dominated by thousands of frontiers. This situation can only be overcome by giving up a good deal of national sovereignty and establishing a true regime of global governance. As a prerequisite, the rather symbolic parts and pieces of the UN system must be transformed into powerful supra-national institutions: allons corriger le futur!” (Hans Joachim Schellnhuber)  

Professor Hans Joachim Schellbnhuber är en av toppspelarna inom den del av klimatforskningen som pekar ut människan som ansvarig för förändringar av klimatet. Han leder idag Potsdaminstitutet i Berlin och har tjänat som rådgivare åt EU-kommissionens president José Manuel Barroso och Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Schellnhuber har getts stora befogenheter och är inbegripen i ett otal sammanhang. Förutom sin rådgivande roll till den politiska eliten har han ingått i World Economic Forum Global Agenda Council on Climate Change, European Climate Foundation och som redaktör för ett antal vetenskapliga tidskrifter. Tillsammans med bland annat David Wasdell från brittiska Meridian Programme utvecklade han idéerna om ”Tipping Points” i klimatet (Apollo-Gaia Project). I detta förutsågs små temperaturhöjningar kunna leda till katastrofala följder genom att exempelvis tundran skulle tina upp och frigöra stora mängder med metangas. Därefter har han varit inblandad i Världsbanksrapporten, Turn Down the Heat – Why a 4°C Warmer World Must be Avoided, som diskuterade konsekvenserna av en uppvärmning på 4 grader.

Schellnhuber är dock inte bara en företrädare för Tipping Points. Han förespråkar också storskaliga lösningar på klimatproblemet. Detta handlar, som det inledande citatet illustrerar, om idéer om en världsregering och till det kopplat en global styrning av miljö och utveckling. Detta illustreras också av andra uttalande som Schellnhuber har gjort. I syfte att stävja klimatkrisen vill Schellnhuber inrätta en konstitution för planeten baserat på FN-stadgan, ett globalt råd samt en planetär domstol. Han ser detta som en sofistikerad version av idén om en världsregering. Han föreslår även att ett visst antal av de nationella parlamentarikerna ska ersättas med Globala Ombudsmän. Dessa ska föra talan för framtida generationer och stå som motvikt till nationella intressen. Detta har orsakat kritik om odemokratiska metoder. För vem väljer ombudsmännen?

crisisobs

Det geocybernetiska kontrollrummet

Hur ska då den globala styrningen gå till? Schellnhuber refererade i en artikel från 1998 till något han benämner som Geocybernetics. Detta är en form av geoengineering och utgör en stor plan för att ”skapa en acceptabel och långsiktigt samspelande evolution (coevolution) mellan naturen och mänskligheten”. I artikeln skrivs att när modelleringen av ekosfären är färdig kommer det att finnas en mängd med sofistikerade metoder för globala styrmetoder för miljö och utveckling. Detta handlar inte bara om att utveckla metoder för att styra jordsystemet och hybrisosande idéer om att exempelvis förhindra kommande istider genom att pumpa in små mängder med ”designgaser” i atmosfären för att balansera systemet utan också om mänskliga aspekter. Hur många människor kan ekosfären försörja? Hur ska människan bäst fördelas i städer och på landsbygen? Ett exempel på geocybernetiska fantasier om management av människor är det av EU och George Soros finansierade FuturICT. Det förtjänar dock ett eget inlägg och kommer att behandlas senare.

För att kunna genomföra dessa planer krävs enligt Schellnhuber att nationerna ger upp stora delar av sitt självbestämmande. Han hänvisar till att gränserna numera är irrelevanta för de globala ekonomiska spelarna. Det är den globala elit som Schellnhuber ytterst arbetar åt trots hans tal om ett demokratiskt samhälle som tar tillvara på majoritetens intressen istället för den rika minoriteten. I själva verket har den där rika minoriteten varit högst inblandade i hela processen från början. Men det går inte för vargarna att visa sig i sina riktiga kläder. Eliten älskar att klä ut sig till sina undersåtar. Det görs bland annat genom att finansiera radikala rörelser som kräver den förändring man själv vill uppnå. Schellnhuber har själv varit inblandad i storfinansens skapelse European Climate Foundation som delar ut medel till mängder med miljöorganisationer (och även skapar nya) för att genomföra stiftelsens långsiktiga målsättningar. Schellnhuber har även förärats med den brittiska imperieorden (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) för sina insatser.

Idag har koncepten utvecklats vidare. Potsdaminstitutet arbetar idag nära med andra institut i ett nätverk som går under namnet Planetary Boundaries Research Network. Här har bland annat Johan Rockström och Stockholm Resilience Centre en viktig roll. Genom Rockström identifierades 2008 nio planetära trösklar (planetary boundaries) som inte fick överskridas. Om de gjorde detta ansågs att det kunde utlösa globala katastrofer som torka, havsnivåhöjningar och pandemier. Schellnhuber var en av undertecknarna till den artikel där resultaten presenterades och sedan publicerades i Nature. Det hela har också beröringar med de koncept som David Wasdell vid Meridian Programme utvecklade inför G8-mötet i Glenaegles 2005. Problemen kunde inte lösas med det nuvarande systemet utan det krävdes stärkta globala institutioner. För att få stöd för detta krävdes sedan mer alarmerande varningar än vad IPCC kunde leverera. Detta är även något som Anders Wijkman och Romklubben sedan länge anammat och Världsbanksrapporten kom som en beställning på.   De globala lösningarna behandlades bland annat vid konferensen Planet Under Pressure 2012 som anordnades innan FN:s miljökonferens Rio +20. En artikel författad av, ordföranden för Earth System Governance Project, Frank Biermann (och 31 andra undertecknare) med förslag på förändringar av det globala styret presenterades samtidigt. I artikeln skrevs att: “Mänskliga samhällen måste nu ändra kurs och styras bort från de kritiska ”Tipping Points” i jordsystemet som kan leda till en snabb och oåterkallelig förändring. Detta kräver en grundläggande omorientering och omstrukturering av nationella och internationella institutioner mot en effektivare styrning och planetärt förvaltarskap av jordsystemet.” Biermann och Schellnhuber hade tio år tidigare skrivit ett antal artiklar ihop om global miljöstyrning och har båda ingått i German Advisory Council on Global Change (WBGU). Ett vetenskapligt råd som skapades av den tyska regeringen i samband med Riomötet 1992. Samtidigt startade PIK sin verksamhet. Båda initiativen är nära sammanlänkade med målen för Agenda 21 som beslutades i Rio. WBGU ger ut en flaggskeppsrapport kallad ”World in Transition” och Schellnhuber är en av centrala företrädarna sedan starten. Titeln på rapporten är lite av grundbulten om vad det handlar om. Att transformera världen.

Potsdaminstitutet, WBGU och Schellnhuber var även inblandade i konferensen The Great Transformation – Climate Change as Cultural Change i Essen 2009 tillsammans med Mercator Schtiftung och Institute of Advanced Study. Under denna diskuterades klimatförändringar som kulturella förändringar. I detta avsågs förändringar av människors attityder och ett formande av en ny deltagandekultur. En av sessionerna handlade om den framtida politiska styrningen och huruvida demokratin behövde sättas på undantag för att komma till rätta med ”klimatkrisen”. Även om Schellnhuber talar om att skapa ett globalt demokratisk samhälle så återkommer dessa tankar om att demokratiska institutioner inte klarar av att fatta de snabba beslut som ”krävs”. Detta går också igen från Romklubbens tankegångar i böcker som The First Global Revolution. Enskilda nationers intressen anses som ett problem. Detta togs upp av Schellnhuber i WGBUs rapport från 2011 där en generalplan för ”The Great Transformation” presenterades. I denna efterlystes en ny politisk arkitektur med ett mer auktoritärt system för Global Governance som kunde överse planen.

”If we venture far beyond the 2 degrees guardrail, towards the 4 degrees line, the risk of crossing tipping points rises sharply. The only way to avoid this is to break the business-as-usual pattern of production and consumption.” (Hans Joachim Schellnhuber)  

För att genomföra planerna används en hotretorik där vi ges två alternativ av ”de upplysta”. Det ena är att fortsätta som tidigare och ledas mot undergången i en fragmenterad värld av självständiga nationer medan det andra alternativet är vägen till det ”hållbara paradiset” genomförd och implementerad av en världsregering som styr oss från det geocybernetiska kontrollrummet. Det diskussionerna handlar om är mer formerna för hur denna ska se ut. Hur stora muskler och vilket mandat denna världsauktoritet ska besitta? Är det Thomas Hobbes ”Leviathan” som krävs? Det handlar till liten del om en genuin oro för klimatförändringar och det globala vädersystemet. Snarare en geocybernetisk kontroll av det. Till syvende och sist handlar det om ett arbete som har pågått sedan slutet av andra världskriget då FN skapades. Målsättningen har varit att gradvis bygga ut organisationen och ge den mer maktbefogenheter (idéerna till denna utopi beskrivs bland annat i Oliver Reisers The World Sensorium från 1946). Det som vore önskvärt var om detta debatterades öppet istället för att gömmas bakom en billig hotretorik där människor ska skrämmas till underkastelse. Nu gömmer sig vargarna i fårflocken och spelar på människans oro och känslor för framtiden. Schellnhuber är sedan en av flera falska profeter som blåser i domedagsbasunen för att ge besten liv.

2 svar till “De falska profeternas dröm om en världsregering – Hans Joachim Schellnhuber

  1. Det är synd att inte detta material är tillgängligt på engelska, hade varit trevligt att kunna länka vidare till den här bloggen vid besök på utländska bloggar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s