Osäkerheter i klimatfrågan

Under mitt inledande arbete med avhandlingen gjorde jag en genomgång av klimatfrågan. Detta var innan jag hade börjat granska historiken bakom klimatlarmen. Detta tidigare opublicerade kapitel är skrivet 2008 (vilket gör att vissa uppgifter är daterade). Jag var då fortfarande mycket präglad av Peak Oil men skrev också en kritisk genomgång av den teorin (jag återkommer till detta i ett kommande inlägg). Att syna de olika perspektiven har alltid varit viktigt för mig. Hävdar man att en teori är ”den enda sanna sanningen” är man enligt min mening inte en riktig vetenskapsman. Vetenskap bygger på att man ständigt ifrågasätter och omvärderar för att föra kunskapen framåt. Tyvärr har universiteten kommit att bli alltför präglade av religiöst och dogmatiskt tänkande. Ideologier har tagit på sig en vetenskaplig förklädnad. Tidigare fanns bland annat Lysenko och Rasbiologi. Nu har andra ”vetenskaper” tagit dess plats med anspråk på att förändra världen och människans sätt att vara.

Hur var det sedan med den globala uppvärmningen? I samband med studien om bioenergiimport började jag granska den mer populariserade anledningen till den stora satsningen på förnyelsebar energi – hotet om ett förändrat klimat. Min första utgångspunkt var att få reda på hur tilltagande klimatförändringar skulle påverka odlingen av biogröda. Skulle exempelvis ökad torka och tilltagande översvämningar hota att minska uttaget? Men i sammanhanget kom jag även att ställa mig frågan om varför klimatet hade en så stor slagsida i debatten jämfört med Peak Oil. Klimatet hade under några få år kommit att bli ett av mänsklighetens mest prioriterade problem att lösa. Från att ha samlat bilisterna till bensinuppror mot oljebolagen och statsmakten så bytte kvällspressen en dag plötsligt inriktning och anklagade istället bilisterna för att orsaka en värld med smältande glaciärer, stigande havsnivåer, torka och missväxt. Klimatforskaren James Hansen (NASA) blev flitigt citerad och forne amerikanske vicepresidenten Al Gore fick en hjältegloria och ett fredspris (tillsammans med IPCC) när han framgångsrikt lyckades föra fram klimatet som ett av mänsklighetens största problem att lösa. Plötsligt skulle alla bli ”klimatsmarta” och uppmuntras till att investera i en ”miljöbil”. Det uppstod en stor politisk enighet i frågan där även den tidigare tveksamma högern samlades. Frågan om oljan har istället varit väldigt lågt prioriterad och de som har sett Peak Oil som ett problem har sällan blivit hörda. Ingen med en tv-apparat och en dagstidning har kunnat undgå frågan om klimatproblemen medan oljefrågan kräver betydligt öppnare ögon och öron. Det är även tydligt att andra röster har haft en större tyngd i frågan om oljans status än ”oljepessimisterna” i ASPO.

Vad gäller klimatet så var den allmänna uppfattningen att människan låg bakom de senaste 30 årens globala uppvärmning. De forskare som hävdade att klimatets förändring under senare år till största delen var naturlig och exempelvis styrd av solfläckarnas intensitet, kosmisk strålning och väderfenomen som El Nino/La Nina blev i många fall avfärdade som köpta av en girig oljeindustri och ibland till och med stämplade som ”klimatförnekare” med politiskt bakomliggande agenda.[1] En allmän åsikt var att eftersom IPCC samlar de främsta forskarna inom området ger detta en okränkbar legitimitet. Men var det verkligen så enkelt? Vid den granskning som jag företog tycktes detta inte ge en rättvis bild. Det existerade en ganska bred flora av åsikter om vilka faktorer som ansågs driva klimatets förändring under 1900-talet och även till vilken del människans utsläpp var en del av det. Inte heller forskarna som arbetade med att sammanställa IPCC:s rapport var helt eniga (flera namn hade också hoppat av processen).

Image

De mest alarmistiska påståendena som hade synts i pressen och i Al Gores film ”En obekväm sanning” var till stor del ogrundade rent vetenskapligt och inte heller understödda av FN:s klimatpanel IPCC. Detta rörde bland annat Al Gores påstående i filmen ”An inconvenient truth” att världshaven hotar att stiga med 7 meter. IPCC gör den betydligt mer konservativa bedömningen 0,2-0,6 meter .[2] Detta och flera andra fel gjorde att en brittisk domstol fastställde att den Oscarsvinnande filmen bara fick visas på brittiska skolor om det följde med en not där de sammanlagt nio vetenskapliga felen förklarades.[3] Det som klimatforskarna i stort sett kunde vara eniga om var de observerade fakta som visade att medeltemperaturen hade gått upp med ca 0,3 grader de senaste 30 åren och att även koldioxidnivåerna hade ökat i atmosfären. Orsakerna till temperaturökningen var dock inte helt säkerställd (även om IPCC angav att mänskliga utsläpp av CO2 med största sannolikhet bar skulden). Trots detta så menar vissa forskare att jordklotet står inför en avkylning på grund av naturliga variationer (som La Ninâ, Pacific Decadal Oscillation och solfläckscykeln) de närmsta 20 åren.[4] Detta trots att koldioxidnivåerna stadigt har gått upp.

Image

Med en sjunkande global medeltemperatur sedan toppåret 1998 (väderfenomenet El Nino var ovanligt starkt detta år) menar därför vissa kritiker att detta är ett tecken på att AGW-teorin måste anses som falsifierad medan proponenterna ser detta som en tillfällig nedgång i en annars uppåtgående trend. IPCC anger också att aerosoler kan tänkas ha motverkat uppvärmningen.[5] Det argumenteras också för att den senaste avkylningen har pågått under en alltför begränsad tid för att det ska kunna göras några drastiska slutsatser. Om däremot en längre avkylning infaller kan Al Gore och James Hansens scenarier om en ”global tipping point” för klimatet de närmaste 10 åren få vissa legitimitetsproblem. En av de mer tongivande kritikerna och även en av medförfattarna till IPCC:s förra rapport (2001), Richard Lindzen, menar att det stora problemet är att sammanfattningen (Summary for Policymakers) inte återkopplar på ett korrekt sätt till rapporten. Argument som stödjer tesen förstärks medan de som talar emot förbises. Hans eget 35-sidiga kapitel sammanfattades i en mening och på ett sätt som inte stödde de slutsatser som han själv hade gjort. Han anser annars att det vetenskapliga arbetet med rapporten är av betydande hög kvalitet Enligt hans uppfattning så drivs IPCC snarare av politiska än vetenskapliga mål.[6] Vidare pekar han på att påståendet, som Al Gore ger, om att det råder konsensus i forskarvärlden inte har någon legitim grund. I en genomgång av de 928 publikationer som Gore menade angav ett entydigt stöd för AGW fann Lindzen bara 13 som stödde detta.[7]

Image

”I hope you are not fooled by any of the ”myths” about the hockey stick that are perpetuated by contrarians, right-wing think tanks, and fossil fuel industry disinformation.” (Michael Mann)

Stor kritik har även riktats till IPCC för inkluderandet av den s.k. hockeyklubban i den förra rapporten (2001). Den användes flitigt i debatten för att visa att århundraden med en jämn global medeltemperatur hade följts av en dramatisk temperaturuppgång under efterkrigstiden (den historiskt konstaterade medeltida värmeperioden var utraderad). Michael Manns påstådda bevis för detta kom dock att bli ifrågasatt när hans arbete granskades av statistikern Steve MacIntyre. Manns modell var uppbyggd så att ”hockeyklubban” framträdde även om den statistiska datan bara bestod av brus. En lång kontrovers följde där Mann försvarade sig med att andra studier faktiskt hade bekräftat hans resultat. En oberoende kommission[8] granskade sedan dispyten och konstaterade att MacIntyres kritik i stort sett hade varit korrekt. Media tolkade dock det hela som att det var Mann som hade rätt. IPCC lyssnade dock på kritiken och har i senaste rapporten lyft bort både Manns studie samt ”hockeyklubban”. (Ska utveckla lite mer)

Image

Även metoden för att analysera historiska koldioxidhalter har kommit att kritiseras. WMO rapporterade 2006 att halten av CO2 det året var det högsta som någonsin hade uppmätts (381,2 ppm). Ernst-Georg Beck menar dock att detta inte är sant. IPCC har ignorerat viktig forskning (ca 90000 mätningar mellan 1812-1961 och publicerade i 175 vetenskapliga tidskrifter) som visar att koldioxidhalterna har varierat kraftigt och att de så sent som på 1940-talet legat på liknande nivåer som idag. Istället har IPCC använt sig av vetenskapligt underlag som har analyserat borrkärnor från Antarktis för att mäta de historiska nivåerna.[9] Detta är enligt vissa experter på området, som den polske klimatforskaren Zbigniew Jaworowski, en högst osäker metod. Jan-Olov Liljenzin, professor i kärnkemi, anser att hela förfarandet liknar ett bedrägeri och att de kemiska analyserna har utelämnats för att de inte stödjer den politiska agendan. Han säger sig också vara ”rädd för är att sådana här bedrägerier slår tillbaka och skadskjuter miljörörelsen, så att ingen tar de riktiga klimatfrågorna på allvar, som att man måste hushålla med jordens resurser”. De stora CO2 fluktuationerna anser dock Erland Kjellén (professor i dynamisk meteorologi) och Henning Rodhe (professor i kemisk meteorologi) vara helt osannolika. De menar att mätningarna har skett i närheten av städer och därmed inte är tillförlitliga. Rodhe anser att Liljenzins kritik är oseriös och att han inte har koll på tillförlitlig litteratur inom området (som Bolin och Keeling).[10]

The current focus of the IPCC and others on climate change with their emphasis on global warming, as a guise to promote energy policy, therefore, is an erroneous and dishonest approach to communicate energy policy to policymakers and the public. The optimal energy policy requires expertise and assessments that involves a much broader community than the climate science profession.[11] (Roger Pielke Sr)

En annan klimatforskare, Roger Pielke Sr, anser att det inte finns några tvivel om att människan förändrar klimatet men att IPCC har koncentrerat sig oproportionerligt på mänskliga koldioxidutsläpp. Han anser att det finns andra människobaserade drivkrafter av klimatet som har större tyngd (exempelvis aerosoler). Dessutom är han av åsikten att de naturliga variationerna är underskattade. Därför är den nuvarande klimatpolitikens fokus på att minska koldioxidutsläppen felaktig. Han menar att det snarare handlar om förtäckt form av energipolitik.[12] Han anser också att satsningar på biodrivmedel har negativa effekter på klimat (genom förändrad markanvändning) och biodiversitet.[13]

Den brittiske journalisten George Monbiot menar dock att IPCC:s bedömningar är alltför konservativa och att klimateffekterna är betydligt mer allvarliga än vad som kommer fram i deras rapporter. Han menar att klimatforskare (som James Hansen) övertalas att tona ned sina resultat och förhindras att uttala sig i media. Stora oljebolag som ExxonMobil[14] har sedan finansierat många av de forskare som uttrycker sig kritiskt till AGW eftersom teorin utgör ett hot gentemot deras affärsintressen.[15] En mängd med konservativa tankesmedjor gör sedan sitt bästa för att förhala debatten genom koordinerade attacker emot AGW-teorin och dess företrädare. Det saknas egentliga vetenskapligt underbyggda data och istället har ideologiska och politiska motiv tagit över. Han anser dock att politiken att främja bioenergi är felaktigt och att biodrivmedel till och med kan ses som ett sämre alternativ än fossila bränslen.[16]

Det finns visst fog för denna kritik även om den behöver nyanseras ganska ordentligt. ExxonMobile och högerkonservativa krafter har tidigare varit inblandade i en förtalskampanj gentemot IPCC och AGW-teorin. Den AGW-kritiska Global Climate Coalition (idag avsomnad) bildades exempelvis genom oljeindustrins försorg. Det går också att anta att en del forskare lockas in i tankesmedjornas välkomnande famnar eftersom att de där kan få erkännande, uppmärksamhet och välkomna forskningsmedel. Ett annat exempel som kan sägas vara lite anmärkningsvärt rör det lilla forskningsinstitutet Space and Science Research Center i Florida där det går att beställa vetenskapliga rapporter som tar upp ämnen som är intresse för kunden.[17] Detta institut arbetar speciellt inom klimatområdet och tror själva på en global avkylning inom de närmsta decennierna. Däremot så är det bedrägligt att påstå att alla forskare som är skeptiska till AGW automatiskt är högerkrafternas avlönade marionetter. Många av forskarna har snarare kommit att exploateras för att tjäna ideologiska eller affärsgrundade syften. Ett exempel rör forskaren Dr. Lloyd D. Keigwin som 1996 publicerade en artikel om klimatrekonstruktion av lera från Sargassohavet. Uppgifter från denna studie, som påvisade hur de naturliga variationerna i klimatet hade sett ut historiskt, användes sedan av Exxon i en stor reklamkampanj. Keigwin, som såg sin karriär hotad genom att bli ihopkopplad med oljejätten, fick skriva ett publikt brev för att be dem att inte hänvisa till hans forskning.[18] Den kanske mest utskällda ”skeptikern” är annars Professor Fred Singer. Han har gjort sig känd för att förneka människans roll i klimatförändringarna, freonets skadeverkan på ozonlagret och farorna med passiv rökning. Detta har fått kritikerna, som Greenpeace, att dra slutsatsen att han helt har sålt sig till marknadskrafterna (Exxon, Philip Morris m.fl.) medan han själv ser sig som en försvarare av en vetenskap som inte styrs av politiska agendor eller storbolagens ekonomiska motiv. Han bildade 1990 organisationen Science & Environmental Policy Project (SEPP) som arbetar för att vetenskapen används på ett sunt sätt när miljö- och hälsoproblem adresseras.[19] Han har även med ett antal andra AGW-kritiska forskare (Monckton, Goldberg, Gray, Avery, Carter, Labohm) gett ut rapporten Nature, Not Human Activity, Rules the Climate som ett kritiskt svar på den senaste IPCC rapporten.[20]

“Now, don’t forget that what they’ve given me amounts to a tiny fraction of 1 percent of our total cumulative budget (at SEPP.org). And don’t forget that the energy companies give hundreds of millions of dollars — which is at least 10,000 times as much as we’re getting — to researchers everywhere who are working to show that global warming exists and is human-caused.”[21] (Fred Singer)

Precis som Lindzen anser Singer att den vetenskapliga delen av IPCC-rapporten är mycket bra och delar hans uppfattning om att ”Summary for Policymakers” förstärker de delar som bekräftar teorin om AGW och tonar ned osäkerheterna. Han förnekar sedan inte att det finns en värmande effekt i CO2 men menar att den är försumbar sett till det större perspektivet. Vi kan sedan inte göra något annat åt de återkommande klimatförändringarna än att anpassa oss.[22] Singer medger att han har tagit emot pengar från Exxon. Däremot så har deras bidrag varit blygsamt och kan inte heller sägas vara avgörande för vad Singer själv har för någon åsikt om AGW. Med tanke på att forskningen idag är allt mer beroende av externa medel så blir beskyllningarna om styrning också ganska uddlösa. I så fall kan de flesta av dagens forskare beskyllas för detta. Vilken är sedan Exxons ståndpunkt gällande AGW idag?

“Without question, emissions and concentrations of carbon dioxide – one of several greenhouse gases – have increased during this same time period. The burning of fossil fuels and changes in land use are significant sources of CO2 emissions. These questions have been addressed by the Intergovernmental Panel on Climate Change – an effort we support through the participation of our scientists. Many more questions remain, and require continued research. But it has become increasingly clear that climate change poses risks to society and ecosystems that are serious enough to warrant action — by individuals, by businesses, and by governments.”[23] (Rex W Tillerson, Chairman and CEO, Exxon Mobil Corporation)

En annan fråga är sedan hur mycket pengar som oljebolagen lägger på forskning som stödjer hypotesen om AGW? Oljebolag som Chevron[24], Shell, BP m.fl. lyfter exempelvis upp klimatförändringarna som ett mycket viktigt problem att lösa. Deras hemsidor är fyllda med information där problemet adresseras. Idag så står även ExxonMobil bakom detta och har dessutom sedan länge bidragit med vetenskaplig expertis till IPCC.[25] Kritiken kan därmed ses som onyanserad och verkar istället handla om att smutskasta vetenskapsmän som har tvivel angående AGW. Att ett oljebolag ger pengar till en viss sorts forskning är inte bevis nog. Det finns också skäl att tro att forskningsmedel som går till skeptiska forskare är mycket små i jämförelse med de summor som går till företrädare för AGW. SEPP fick exempelvis sammanlagt 10 000 dollar år 2000 från Exxon. Samma år gav Exxon 100 miljoner dollar till ett projekt på Stanford University, The Global Climate and Energy Project,  som arbetar med bland annat koldioxidreducerande teknik (som Carbon Sequestration Storage).[26] Även Bushadministrationen, har trots sin vägran att skriva på Kyotoprotokollet, en energipolitik som tydligt tar ställning för AGW. Detta avser bland annat satsningar på förnyelsebar energi, CSS, klimatforskning och skatteåtgärder.[27]

Ska logiken följas angående hur forskare och tankesmedjor sponsras av ekonomiska krafter för att så förvirring ska kanske även miljörörelsen själva skärskådas. Hur mycket av deras pengar kommer från de krafter som de själva anser sig jobba emot? Men när detta diskuteras blir det ofta inkastat i facket konspirationsteori. Det är i dagens medieklimat legitimt att peka ut forskare som tvivlar på AGW som ”förnekare” och oljebolagslakejer medan det är illegitimt att fråga sig om oljebolag som ARCO och Rockefeller Brothers Fund har haft andra avsikter än att värna om miljön i och med att de har gett stora summor till olika miljöorganisationer sedan 70-talet (och dessutom var involverade i de stora miljökonferenserna).

“…the climate change debate is basically not about science; it is about ideology. It is not about global temperature; it is about the concept of human society. It is not about scientific ecology; it is about environmentalism, which is a new anti-individualistic, pseudo-collectivistic ideology based on putting nature and environment and their supposed protection and preservation before and above freedom.” (Vaclav Klaus)

Den tjeckiska presidenten Vaclav Klaus menar att klimathotet tjänar helt andra syften än vad som förespeglas, att det inte är baserat på solid vetenskap och att det ytterst utgör ett hot mot folkens frihet. Enligt hans uppfattning är det IPCC och miljörörelsen som exploaterar vetenskapen på ett bedrägligt sätt (i syfte att centralisera makten, beskatta folket och sätta upp en form av planekonomi med gröna förtecken).[28] Han är dessutom kritisk till hur biodrivmedel blåses upp till att lösa detta, enligt honom, obefintliga klimathot.

Kommentar

Något som tycks vara tydligt i denna vetenskapliga debatt är den polarisering som har uppstått. Det handlar allt mindre om ett sökande efter objektiv kunskap utan tenderar istället till att handla om politik. Effekten har blivit att forskare som producerar resultat som går emot den förhärskande teorin till stor del blir avfärdade som oseriösa desinformatörer i oljebolagens tjänst. AGW-företrädarna påstås i sin tur av sina belackare ha sålt sig till FN, EU och miljörörelserna för att grundlägga en ekofascistisk världsstat. Frågan är vad vetenskapen vinner på detta?

Dessutom finns det en risk att beställaren sätter agendan för vad forskaren ska komma fram till. Större delen av den forskning som utförs om klimatet utgår idag exempelvis från premissen att det är människans koldioxidutsläpp som driver klimatförändringarna. Detta riskerar då att bli självuppfyllande. Forskaren ser världen genom teorin och utelämnar det som talar emot. ”Vi måste finna bevis för att bekräfta teorins validitet”. Det gäller då också att undvika att komma fram till något kontroversiellt som kan stjälpa karriären och med det ge en stämpel som ”kättare”. Det är också viktigt att rädda den framtida finansieringen. Att sticka ut kostar helt enkelt för mycket. Det finns också en aspekt av grupptänkande i det hela. De flesta opponerar sig inte emot den allmänna uppfattningen eftersom detta riskerar att driva bort dem från flocken. De kan bli ansedda som att vara galna eller att ha sålt sig. Jag kan även fråga mig om inte resultatet hade blivit ett helt annat om grundpremisserna hade haft en annan inriktning. Hur objektivt än IPCC sägs arbeta så handlar det ändå om att fastställa människans roll i klimatförändringarna.[29] Omvänt så skulle den andra sidan kunna sägas arbeta med att enbart finna material som kan stjälpa IPCC:s modeller.


[1] Den konservativa amerikanska tankesmedjan American Enterprise Institute anser att AGW bygger på falska premisser.

[3] Hines, Nico (2007), Al Gore told there are nine inconvienient truths in his film, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article2632660.ece (2008-09-10)

[5] IPCC angav i den andra rapporten att utsläpp av svaveldioxid från elkraftverk bidrog till en avkylande effekt (sulfate aerosol effect). Detta visade sig dock inte stämma med observerade data. Den största temperaturökningen skedde i den norra hemisfären. Här skedde också de huvudsakliga utsläppen av aerosoler. Detta gav upphov till en motsättning. I rapporten från 2001 togs därför detta påstående bort.

[6] Georgia, Paul (2001), IPCC report criticized by one of its lead authors, Environment and Climate News, June 1 2001, http://www.heartland.org/Article.cfm?artId=1069  (2008-08-26)

[7] Don J Easterbrook, ”Geologic Evidence of the Cause of Global Warming and Cooling — Are We Heading for Global Catastrophy?” http://www.globalwarminghoax.com/e107_plugins/content/content.php?content.24 (2008-09-19)

[8] House Energy and Commerce Committee 2005b

[9] Beck, Ernst-Georg (2007), 180 years of atmospheric CO2 gas analysis by chemical methods, Artikel i Energy & Environment · Vol. 18, No. 2, 2007

[10] Hultén, Hilda, Kemister underkänner CO2 analyser, artikel i Kemivärlden 2007-12-13 http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=72711

[12] Climate Science: Roger Pielke Sr. Research Group http://climatesci.org/category/ra-pielke-sr-position-statements/ (2008-08-27)

[13] Ring Ed (2007), Interview with Roger Pielke Sr, EcoWorld http://ecoworld.com/features/2007/12/03/interview-with-roger-pielke-sr/ (2008-09-09)

[14] Sedan 2006 säger sig ExxonMobil ha slutat ge pengar till AGW-skeptiska tankesmedjor. http://www.msnbc.msn.com/id/16593606/ (2008-08-28)

[15] Monbiot, George (2007), The real climate censorship, Artikel I Guardian 10 April 2007, http://www.monbiot.com/archives/2007/04/10/the-real-climate-censorship/ (2008-08-28)

[16] Monbiot, George (2007), Worse than fossil fuels,

[17] Space and Science, http://www.spaceandscience.net/id63.html (2008-09-19)

[18] Herrick, Thaddeus, Exxon Mobil Uses Scientist’s Data,

As Evidence of Natural Warming, artikel i The Wall Street Journal, http://online.wsj.com/article/SB985216362941657854.html och Fabius Maximus, http://fabiusmaximus.wordpress.com/2008/06/12/agw/ (2008-09-19)

[19] SEPP,

[20] Singer, Fred m.fl. (2008), Nature, Not Human Activity,

Rules the Climate, Nongovernmental Panel of Climate Change, SEPP, The Heartland Institute

[22] Independent Institute, Interview with Dr. S. Fred Singer by Nova on the Issue of Global Warming, http://www.independent.org/issues/article.asp?id=1938 (2008-09-19)

[23] Tillerson, Rex W (2007), Meeting growing energy demand and addressing climate risks, Speech at Royal Institute for International Affairs 21 juni 2007, http://www.exxonmobil.com/Corporate/news_speeches_20070621_RWT.aspx (2008-09-22)

[24] Chevron, Climate Change FAQ, http://www.chevron.com/globalissues/climatechange/faq/#q1 (2008-09-22)

[25] ExxonMobil’s response to publication of the IPCC Fourth Assessment Report Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability, http://www.exxonmobil.com/Corporate/news_statements_20070406_climateipcc2.aspx (2008-09-22)

[27] U.S. Department of State, Climate Change Fact Sheet, http://www.state.gov/g/oes/rls/fs/46741.htm (2008-09-29)

[28] Klaus, Vaclav (2007), The other side of global warming alarmism, speech at the Chatham House, London November 7, 2007

[29] IPCC, About IPCC, http://www.ipcc.ch/about/index.htm (2008-09-19)